08 ژانویه

ضوابط پارکینگ مکانیزه

استاندارد ملی ایران، شماره 20533، پارکینگ های مکانیزه (خودرو)، الزامات و توصیه ها

عنوان…………………………………………………………………………………………………………………………صفحه

هدف……………………………………………………………………………………………………………………………..1

دامنه کاربرد………………………………………………………………………………………………………………….1

اصطلاحات و تعاریف…………………………………………………………………………………………………….1

انواع سامانه های پارکینگ مکانیزه………………………………………………………………………………4

دسته بندی خودروها……………………………………………………………………………………………………8

جایگاه تحویل خودرو……………………………………………………………………………………………………9

تجهیزات انتقال خودرو……………………………………………………………………………………………….13

محل پارک خودرو………………………………………………………………………………………………………30

ویژگی های عملکردی………………………………………………………………………………………………..30

الزامات ترافیکی احداث پارکینگ های مکانیزه………………………………………………………….33

موارد ساختمانی………………………………………………………………………………………………………….34

ملاحظات بهره برداری………………………………………………………………………………………………..43

برای دانلود استاندارد اینجا کلیک کنید.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای