08 ژانویه

ضوابط پارکینگ مکانیزه

استاندارد ملی ایران، شماره ۲۰۵۳۳، پارکینگ های مکانیزه (خودرو)، الزامات و توصیه ها

عنوان…………………………………………………………………………………………………………………………صفحه

هدف……………………………………………………………………………………………………………………………..۱

دامنه کاربرد………………………………………………………………………………………………………………….۱

اصطلاحات و تعاریف…………………………………………………………………………………………………….۱

انواع سامانه های پارکینگ مکانیزه………………………………………………………………………………۴

دسته بندی خودروها……………………………………………………………………………………………………۸

جایگاه تحویل خودرو……………………………………………………………………………………………………۹

تجهیزات انتقال خودرو……………………………………………………………………………………………….۱۳

محل پارک خودرو………………………………………………………………………………………………………۳۰

ویژگی های عملکردی………………………………………………………………………………………………..۳۰

الزامات ترافیکی احداث پارکینگ های مکانیزه………………………………………………………….۳۳

موارد ساختمانی………………………………………………………………………………………………………….۳۴

ملاحظات بهره برداری………………………………………………………………………………………………..۴۳

برای دانلود استاندارد اینجا کلیک کنید.